Dodaj dobra
Witaj na Platformie

DODAJ DOBRA!

To przestrzeń dedykowana młodym, w której można szerzyć dobro zakładając własną zbiórkę pieniężną oraz korzystać z oferty szkoleniowej z zakresu fundraisingu i wolontariatu. Wspieramy inicjatywy na rzecz społeczeństwa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, sportu i edukacji. Zarejestruj się za darmo już dziś, aby skorzystać z pełnej oferty platformy!

19-12-2022

221

Wolontariat - co warto wiedzieć?

Czym jest wolontariat?

Najprościej opisując, jest to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych.

Kogo możemy określić mianem "innych"?

1. osoby potrzebujące, 

2. organizacje pozarządowe, 

3. organizacje kościelne, 

4. administrację publiczną. 

Wolontariusz - czyli kto? 

To proste! Jest to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, czyli ten kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych itd. Oczywiście z wyjątkiem instytucji prowadzących działalność gospodarczą, gdyż zgodnie z ustawą, nie mogą one korzystać z pracy wolontariuszy.

Jakie cechy powinny charakteryzować wolontariusza?

Sumienność, uczciwość, wysoka kultura osobista, szczerość, dyskrecja, komunikatywność. Jednak najważniejsze to patrzeć sercem i pamiętać o tym, że działamy dla drugiego człowieka!

Wolontariusz - definicja prawna.

Kim jest wolontariusz oraz jakie są jego obowiązki, określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie Art. 2 ust. 3 "Wolontariusz - rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie."

Najważniejsze zasady wolontariatu.

Art.42 określa, kto może korzystać z pomocy wolontariuszy.

Art.43 określa, jakie wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń. Jednakże osoba, która nie ukończyła 18 lat, może zostać wolontariuszem pod warunkiem, iż rodzic lub opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę.

Art.44 określa, w jakim zakresie, sposobie i czasie świadczenie jest wykonywane w porozumieniu z korzystającym.

Art.45 określa, jakie są obowiązki korzystającego wobec wolontariusza.

Art.46 określa, jakie mogą przysługiwać wolontariuszowi świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jakie prawa i obowiązki posiada wolontariusz?

Nie musicie daleko szukać... Przygotowaliśmy dla Was kilka najważniejszych informacji.

Wolontariusz posiada prawo do:

- zawarcia umowy,

- uzyskania zaświadczenia z opisem zakresu zadań i zebranych umiejętności,

- wydania opinii, przedstawiającej ocenę kompetencji

- uzyskania informacji o ryzyku podczas wykonywania działań oraz swoich prawach i obowiązkach,

- przestrzegania przepisów BHP, dotyczących warunków pracy.

Obowiązki wolontariusza:

- wolontariusz nie może powierzyć innej osobie wykonania zadania, 

- sumiennie i staranne wypełnianie swoich obowiązków, 

- posiadanie odpowiednich kwalifikacji,

- okazanie pisemnej zgody opiekunów, gdy jest on niepełnoletni. 

Czy warto zaangażować się w wolontariat? 

To jest przecież ciężka praca i w dodatku nie otrzymuje się za nią wynagrodzenia finansowego.

Spróbujmy odpowiedzieć sobie na powyższe pytanie, patrząc z innej perspektywy: każdy z nas ma potrzebę bycia i działania z innymi ludźmi lub na ich rzecz, a w trakcie realizacji takiej pracy, możemy poznać wielu niesamowitych osób takich jak my.

Poznając nowe rzeczy, problemy innych, pokonując własne przeszkody zdobywamy bardzo cenne doświadczenie i umiejętności, które na pewno przydadzą nam się w życiu. Doświadczenie różnych emocji jest bardzo ważne. Spotykając się z ludźmi, dostrzegamy ich szczerość i wrażliwość, a sami uczymy się słuchać, rozmawiać, współczuć i spędzać wspólny czas.

Tego uczy nas wolontariat, oswaja nas z tym, co jest trudne i czasem niewytłumaczalne. Nie zapominajmy, że jest to także wspaniała przygoda, w której warto spróbować wziąć udział! 

 

Przekonaj się i Ty! Dodaj dobra!